مربیان مجاز استان تهران

مربیان پاراگلایدر درجه ۲ :

محمد خورسند – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۸۴۴۷۵


 حمید سراجان – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۱۰۷۸۹


وحید نظری نسب – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۹۰۸۵۱۸


بابک حسینی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۳۱۱۷۹


 محمد رازقی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۳۹۳۵۱


مربیان پاراگلایدر درجه ۳ :

 

فرخ فرخنده کلام – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۳۷۸۶۶۷


ابوالفضل خدایاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۲۱۸۹۲۳


سید مرتضی علوی – شماره تماس : ۰۹۱۲۶۹۵۹۱۴۹


سید سبحان علوی شماره تماس : ۰۹۱۹۰۸۲۲۲۹۵


مهدی اردیخانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۰۷۰۸۰۱


محسن موسس – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۴۲۱۹۶


محمد مهدی فرخنده کلام – شماره تماس :۰۹۱۲۹۳۲۳۴۰۳


علیرضا اثناعشری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۸۰۱۳۶


 مائده مقیمی – شماره تماس : ۰۹۳۵۷۹۱۳۵۹۳


اسد سهرابی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۶۷۵۹۸۴


حسام بایرامی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۹۹۶۹۱


محمد کنعانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۵۹۷۵۰۶


رضا اباذری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۹۹۵۹۹


محمد دهقانپور – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۹۰۱۸۲


آذر مزرعی فراهانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۳۶۹۵۶


سامان دهقانپور – شماره تماس : ۰۹۱۲۶۸۰۱۱۰۵


ماکان دهقانپور – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۱۷۴۰۶۶


محمد غیاثی طاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۰۳۳۰۳۷


 غلامرضا امیدعلی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۴۶۴۰۳۷


 هادی حیدری – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۱۵۸۰۳۲


جمشید شمس – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۹۵۶۶۵۶


مهدی کوهی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۳۰۶۱۴۷


مهرداد شیخی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۹۷۴۲۴


مرتضی قربانی – شماره تماس : ۰۹۱۹۴۲۶۶۱۰۲


شهرام نوشادی راد – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۵۷۸۰۰۹


محسن منصوری – شماره تماس : ۰۹۱۲۹۶۲۸۵۰۶


محمد آقایی – شماره تماس : ۰۹۳۵۳۲۹۱۹۴۳


ارسطو عابدینی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۲۵۶۲۴۷


پوریا غلامی – شماره تماس : ۰۹۳۶۱۲۴۹۳۵۶


فرنوش صمدزادگان – شماره تماس : ۰۹۳۹۱۲۸۸۰۱۱


جواد رحمت نژاد – شماره تماس : ۰۹۲۱۴۰۷۱۷۶۴


حمید هراثی – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۸۳۳۸۶۸


 علی عاملی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۰۵۴۴۹۲


سید سهیل سادات باریکانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۸۳۳۷۰۳


میثم سروی – شماره تماس : ۰۹۳۹۲۸۱۹۰۳۱


مهدی فرج زاده – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۱۳۰۷۳۲


محمدمهدی نوذری – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۶۲۸۷۸۴


علی صالحی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۲۲۱۱۲۱


سامان مردانی شماره تماس ۰۹۱۳۴۰۸۸۰۴۶


احسان داوری – شماره تماس : ۰۹۱۹۰۷۱۶۱۷۰


سالار اسکندری- شماره تماس : ۰۹۳۷۷۶۸۹۲۴۰


محمد ترکاشوند – شماره تماس : ۰۹۱۹۵۵۷۳۷۴۲


سحر سلیمانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۰۵۲۵۸۳۵


مجید زندیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۷۰۷۵۰۶


محمد ریحانی – شماره تماس : ۰۹۳۶۷۱۴۵۳۳۲


محمدعلی خیابانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۶۰۲۸۳۴۲


مهدی حق بدری – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۰۰۲۰۰۷


مهدی مختاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۸۱۷۰۵۱۵


هاشم مهتابی – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۰۲۰۸۳۳


یعقوب الهیاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۹۶۶۴۱۸


مرتضی بهبودی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۵۵۰۵۶


احمد حسنوند – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۶۹۷۷۰


اصغر اصغری – شماره تماس : ۰۹۱۲۹۰۰۱۹۸۶


سیداکبر فتاحی – شماره تماس : ۰۹۱۲۸۳۴۷۲۱۰


مجتبی زنگی – شماره تماس : ۰۹۱۹۲۴۰۵۶۳۰


محمود لشگری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۲۷۷۹۴


مصطفی دوستی – شماره تماس : ۰۹۱۲۸۰۶۳۰۱۰


محمود طالبی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۲۵۳۹۴۰


علی وزیری – شماره تماس : ۰۹۳۷۸۱۵۶۷۴۹


توحید تقی پور – شماره تماس : ۰۹۱۴۴۴۰۰۹۰۱


حسین اسفندیار – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۶۹۲۶۶

دکمه بازگشت به بالا